HSS Kernboren lengte 30mm

 

Centreerstift HSS kernboren 12 t/m 60mm dia 6,35mm

 

Centreerstift HSS kernboren 61 tot 65mm dia 8mm

 

15mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

16mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

19mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

22mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

23mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

25mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

26mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

28mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

30mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

31mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

33mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

34mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

35mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

36mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

37mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

38mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

39mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

42mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

43mm HSS kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm