TCT Kernboren lengte 30mm

 

Centreerstift TCT Kernboren 13 t/m 60mm dia 6,35mm

 

Centreerstift TCT Kernboren 61 tot 65mm dia 8mm

 

14mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

15mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

16mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

17mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

18mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

19mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

20mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

21mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

22mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

23mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

24mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

25mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

26mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

27mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

28mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

29mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

30mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

31mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

32mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

33mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

34mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

35mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

36mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

37mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

38mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

39mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

40mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

41mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

42mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

43mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

44mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

45mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

46mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

47mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

48mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

49mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

50mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

51mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

52mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

53mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

54mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

55mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

56mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

57mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

58mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

59mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

60mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

61mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 31.75mm

 

62mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 31.75mm

 

63mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 31.75mm

 

64mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 31.75mm

 

65mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 31.75mm