TCT Kernboren lengte 30mm

 

Centreerstift TCT Kernboren 13 t/m 60mm dia 6,35mm

 

Centreerstift TCT Kernboren 61 tot 65mm dia 8mm

 

14mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

15mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

16mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

17mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

18mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

19mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

20mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

21mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

22mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

23mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

24mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

25mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

26mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

27mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

28mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

29mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

30mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

31mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

32mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

33mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

34mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

35mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm

 

36mm TCT kernboor boorlengte 30mm, aansluiting Weldon 19mm