Gezondheid & wetgeving

FeramoTools informeert u graag over de nieuwste wetgeving omtrent het veilig gebruik van machines.
Tevens willen wij u over de gezondheid risico's informeren die kunnen ontstaan bij het onjuiste gebruik of toepassing van machines.

Machine veiligheid
Werken met machines en gereedschappen kan gevaarlijk zijn. Laat deze arbeidsmiddelen daarom regelmatig keuren. Zo kunt u de veiligheid en gezondheid van uw werknemers beschermen.

Wat moet?
Zorg voor een periodieke keuring van uw machines en gereedschappen. Is een machine of gereedschap gekeurd? Zorg er dan voor dat dat arbeidsmiddel een keuringssticker heeft. Op zo'n sticker staat de keuringsdatum en een datum voor een volgende keuring. Ook hebben sommige arbeidsmiddelen een NEN-keuring nodig. Die keuring verschilt per arbeidsmiddel. Bij het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) kunt u informatie krijgen over de NEN-keuringen. Laat machines en gereedschappen altijd keuren. Dus ook als u geen personeel heeft.

Wat helpt?
Beschermkappen, beveiligingen en noodstop knoppen kunnen risico's verkleinen. Laat ze dan ook altijd op hun plek

1. Stof in de bouw
Iedereen die in de bouw werkt komt in aanraking met stof. Op iedere bouwplaats is stof aanwezig, want het komt vrij bij allerlei bewerkingen. Van iedere twee bouwvakkers heeft er één last van stof. Er is hinderlijk stof en stof dat schadelijk is voor de gezondheid als je er te vaak mee in aanraking komt. Stof is soms alleen maar lastig (niesbuien), maar het kan ook leiden tot ernstiger effecten (blijvende kortademigheid). Wie te veel schadelijk kwartsstof inademt kan zelfs ernstige longaandoeningen krijgen, zoals stoflongen en longkanker. Daarom is er in de bouw al vele jaren aandacht voor de aanpak van stof, met het accent op vermindering van kwartsstof in de bouw.

Maatregelen gebruiker tegen stof:
-   Gebruik machines met watertoevoer. Doe water bij het werk, dan kan stof zich niet verspreiden. Het geldt zeker voor het werken op grote oppervlakken, zoals vloeren.
-   Zuig stof dat vrijkomt zo dicht mogelijk bij de bron af.
-   Gebruik gereedschappen met ingebouwde afzuiging. Of voer stof via een slang naar een (mobiele) afzuig- of filterinstallatie of industriële stofzuiger met stofopvang en stoffilter.
-   Ruim stof zo snel mogelijk op. In de praktijk voldoen ook stofzuigers met een L-filter en klop installatie.
-   Goede ventilatie vermindert het stof op de werkplek. Wat vrijkomt wordt naar buiten gevoerd. Gebruik de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en in ieder geval adembescherming waar veel stof is.
-   Gebruik machines en gereedschappen op de juiste manier, inclusief bijbehorende stofkappen en stofzakken en houdt ze schoon. Verwissel regelmatig filters en afvalzakken.

Maatregelen werkgever tegen stof:
Kies materiaal of een werkmethode die stof beperkt. Uitslijpen van voegen geeft meer stof dan uithakken. Neem bijvoorbeeld in plaats van mdf een ander materiaal. Zorg voor meer prefab-aangeleverd materiaal. Overigens moeten veel van deze keuzen al in de ontwerpfase worden gemaakt. Zorg voor afwisselend werk en zorg ervoor niet langer dan noodzakelijk is in de stoffige omgeving te hoeven zijn.

2. Trillingen in de bouw
In Nederland zijn zo’n anderhalf miljoen mensen dagelijks blootgesteld aan trillingen. De meeste mensen hebben last van lichaamstrillingen, in de bouw vooral machinisten en chauffeurs. Weg-wiel contact van materieel leidt tot de meeste klachten. Hand-armtrillingen ontstaan door het werken met trillend handgereedschap, 25.000 mensen in de bouw hebben er mee te maken. Hoe langer en intensiever de trillingen en stoten, des te groter de gezondheidsrisico’s. Stationaire, meer gelijkmatige trillingen zijn minder schadelijk.

Maatregelen gebruiker tegen trillingen:
-   Warme kleding en handschoenen te dragen.
-   Ontspannen te werken want vooral door hard te knijpen worden trillingen overgedragen.
-   Het juiste gereedschap voor de juiste klus te gebruiken.
-   Gereedschap goed te onderhouden.
-   Trillend handgereedschap niet in een lawaaiige omgeving te gebruiken, want (hinder door) geluid en trilling zijn nauw met elkaar verwant.
-   Niet te roken, want roken vernauwt de bloedvaatjes net als de trilling van gereedschap.

Maatregelen werkgever tegen trillingen :
-   Lager trillingsniveau – aanpassing van het werk voorkomt veel klachten. Als er keuze is, kies dan gereedschap dat het minste trilt. Op afstand bestuurbaar gereedschap is een uitkomst. --   Goed onderhouden gereedschap en bewust gebruik draagt ook bij aan beperking van de risico’s.
-   Lagere blootstellingsduur – zorg voor taakroulatie en voldoende herstelperiodes waarin ander werk wordt gedaan. Ook pauzes horen daarbij.
-   Minder belasting – zorg voor een goede werkplek en regel dat de werknemer in een prettige houding het gereedschap kan gebruiken.
-   Misschien kan de werkhoogte worden aangepast of gereedschap worden opgehangen. Daardoor is namelijk minder duw- en knijpkracht nodig en zijn er minder hand-armtrillingen.
-   Een goede werkinstructie is ook van groot belang, evenals kennis welk gereedschap voor welke taak het meest geschikt is.
-   Warm houden – houd lichaam en vooral handen warm. Kou en vochtigheid, ook kou van pneumatische werktuigen, zijn een goede voedingsbodem voor witte vingers. En verstrek de juiste kleding en handschoenen.
-   Gezondheidsbewaking – bij trillingsniveaus boven de actiewaarde moet een werknemer gezondheidskundig begeleid worden. Alle werknemers in de bouw hebben recht op een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO), dat door de arbodienst wordt uitgevoerd en vastligt in de CAO.  Afhankelijk van het beroep worden effecten door hand-armtrillingen in het onderzoek meegenomen.

3. Geluid in de bouw
In een kwart van de bedrijven in Nederland staan werknemers regelmatig bloot aan schadelijk geluid. Het komt het meest voor in de bouw. Geluid harder dan 80 dB(A) - ook wel decibel genoemd - is schadelijk voor het gehoor bij 8 uur per dag en 5 dagen in de week. Het heet dan lawaai: ongewenst, hinderlijk geluid.
Een verminderde concentratie door lawaai beïnvloedt de kwaliteit, productiviteit en veiligheid op het werk nadelig. Langdurige blootstelling aan schadelijk geluid kan bovendien leiden tot blijvend gehoorverlies. Gehoorbeschadiging is één van de meest voorkomende beroepsziekten in Europa. De ernst van gehoorschade hangt af van de geluidssterkte en de blootstellingsduur. Gehoorschade door lawaai is niet te genezen. Daarom is het van belang om gehoorbescherming consequent te dragen.

De maximale tijd van blootstelling is afhankelijk van het geluidsdrukniveau:
80 dB(A): 8 uur
83 dB(A): 4 uur
86 dB(A): 2 uur
89 dB(A): 1 uur
92 dB(A): ½ uur
95 dB(A): ¼ uur

Maatregelen gebruiker tegen geluid:
Bronaanpak - bijvoorbeeld machines of gereedschappen verplaatsen, of stillere alternatieven gebruiken.
Organisatorische maatregelen - lawaaiig werk in een andere ruimte doen, of een bepaalde activiteit minder lang uitvoeren.
Persoonlijke bescherming, zoals bijvoorbeeld gehoorkappen, oordopjes en otoplastieken.

Maatregelen werkgever tegen geluid:
Bronaanpak - bijvoorbeeld machines of gereedschappen verwijderen, of stillere alternatieven gebruiken.
Isoleren van de bron - machines omkasten, zoals een compressor in een geluiddempende kast plaatsen.
Organisatorische maatregelen - lawaaiig werk in een andere ruimte doen, of een bepaalde activiteit minder lang uitvoeren.
Persoonlijke bescherming - als de bovenstaande stappen geen of onvoldoende resultaat bieden, verstrekt hij zijn mensen gehoorbeschermingsmiddelen.

Arbeidsinspectie
De Arbeidsinspectie is een handhavings- en uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zij ziet er op toe dat werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en regels op het gebied van de arbeid. De Arbeidsinspectie controleert de naleving hiervan via inspecties in diverse bedrijfstakken. Het accent ligt daarbij op branches waar de meeste misstanden worden verwacht.
De Arbeidsinspectie kan:
-   Een waarschuwing geven.
-   Een eis stellen tot naleving van de wet.
-   Een boete(rapport) opmaken.
-   Een werk stilleggen in geval van ernstig gevaar.
-   Een proces-verbaal opmaken (in gevallen van ‘recidive’, het overtreden van verbodsbepalingen, of het niet naleven van een bevel tot stillegging van de werkzaamheden).

Keuring volgens NEN 3140
Teksten uit het arbeidsomstandigheden besluit hebben betrekking op de keuring:
Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. Keuringen moeten worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen moeten op de arbeidsplaats aanwezig zijn.

De volgende teksten uit de NEN 3140 norm hebben betrekking op de keuring:
(Bron: NEN 3140,
http://www.nen.nl)

Installaties en elektrische arbeidsmiddelen (zoals handgereedschap, toestellen, kantoormachines, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc.) moeten periodiek gecontroleerd worden op basis van een risicoanalyse; de frequentie van de periodieke instructies moet eveneens worden bepaald op basis van een risicoanalyse. De risicoanalyse en de controle kunnen alleen worden uitgevoerd door een voldoende onderricht persoon. Dit is iemand met de juiste opleiding, kennis van regelgeving en de benodigde certificaten.
 

Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door FeramoTools. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen. FeramoTools. kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Overname of vermenigvuldiging van de op deze site vermelde informatie is – anders dan uitsluitend voor PRIVÉ gebruik- alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van FeramoTools is verkregen.