Gebruiksregels lucht gereedschap

Let op! Zorg er ten alle tijden voor het begin van uw werkzaamheden of iedere 4 uur tijdens het werken, het pneumatisch gereedschap gereinigd wordt, en 1 à 2 druppels pneumatische smeerolie voor lucht gereedschappen (bijv. ISO VC 32) in de luchtinlaat van het gereedschap wordt toegevoegd. Doet u dit niet dan leidt dit tot schade of extra slijtage, deze schade valt niet onder de garantie. Lees alle onderstaande veiligheid waarschuwingen en volg alle instructies op. Het niet opvolgen van waarschuwingen en instructies kan leiden tot schade- of ernstig letsel.

Compressor
-   Start de compressor altijd onbelast: zet de luchtaftapkraan open, wanneer de compressor loopt wordt de kraan dichtgedraaid en het gereedschap aangesloten. De gebruikte lucht dient schoon en droog te zijn.
-   Bij stilzetten van de compressor de aftapkraan openen, zodat de aandrijfmotor onbelast kan uitlopen.
-   Verander zelf niets aan de automatische drukregelaar en veiligheidsklep: schakel bij storingen een vakman in.
-   Tap dagelijks het condensatiewater af en sluit de compressor aan het eind van de werkdag af.
-   Bescherm de slang tegen ruwe behandeling en zorg dat er geen beschadiging aan kan ontstaan.
-   Koppel en ontkoppel altijd als er geen druk op de leiding of slang staat.
-   Zorg dat slangen en koppelingen goed schoon zijn.

Pneumatisch gereedschap
-   Controleer regelmatig de slangklemmen.
-   Lees als gebruiker de gebruiksaanwijzing goed door alvorens met de apparatuur te gaan werken;
-   Verander zelf niets aan het gereedschap: schakel bij storingen een vakman in.
-   Voeg 1 à 2 druppels pneumatische smeerolie in de luchtinlaat van het gereedschap toe voor aanvang van de werkzaamheden.
-   Na iedere 4 uur werkzaamheden reinig het gereedschap en voeg 1 à 2 druppels pneumatische smeerolie toe in de luchtinlaat.
-   Degenen die werken met spijker- en kramapparatuur, ook al is het incidenteel, dienen vooraf goed te worden voorgelicht en geïnstrueerd hoe met de apparatuur op een juiste manier gewerkt dient te worden.
-   Gebruik de juiste door de fabrikant voorgeschreven, spijkers of krammen.
-   Gebruik spijkers of krammen, die afgestemd zijn op het type gereedschap.
-   Let erop dat de spijkers, krammen of nagels passen bij de ondergrond waarin deze bevestigd moet worden.
-   Bij blokkering of andere storingen dient het apparaat te worden afgekoppeld. Als het apparaat niet in gebruik is, moet het zijn afgekoppeld. Dit geldt ook als de apparatuur tijdelijk buiten gebruik is. Alleen het dichtdraaien en afsluiten van de luchttoevoer is niet voldoende.
-   Het aankoppelen gebeurt met de uitdrijfopening naar de grond.
-   Richt de apparatuur nooit op personen.
-   Gebruik altijd oog- en gehoorbescherming. De gebruiker dient tijdens het werk met tackers gebruik te maken van een veiligheidshelm, veiligheidsbril met zijschotten en gehoorbescherming met voldoende demping. Het dragen van veiligheidsschoenen is noodzakelijk.

Let op! Zorg er ten alle tijden voor het begin van uw werkzaamheden of iedere 4 uur tijdens het werken, het pneumatisch gereedschap gereinigd wordt, en 1 à 2 druppels pneumatische smeerolie voor lucht gereedschappen (bijv. ISO VC 32) in de luchtinlaat van het gereedschap wordt toegevoegd. Doet u dit niet dan leidt dit tot extra slijtage, deze schade valt niet onder de garantie. Lees alle onderstaande veiligheid waarschuwingen en volg alle instructies op. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot schade en / of ernstig letsel.

Gebruiksaanwijzing pneumatisch gereedschap.

Let op! Lees en begrijp voor het ingebruikname en montage van dit product de gehele gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u door middel van deze gebruiksaanwijzing vertrouwd raakt met het product en het gebruik van het gereedschap.

Aanwijzing
De fabrikant van het betreffende is volgens het product aansprakelijkheidsrecht niet verantwoordelijk voor schade, die aan of door deze machine ontstaat bij:
-   Oneigenlijk gebruik,
-   Het niet gebruiken volgens de richtlijnen in de gebruiksaanwijzing,
-   Reparaties door derden c.q. niet geautoriseerde vakmensen,
-   Het inbouwen of uitwisselen van niet originele onderdelen,
-   Gebruik waarvoor de machine niet bestemd is,
Het risico is dan volledig voor de gebruiker. Deze machine is gebouwd volgens de huidige wettelijke voorschriften van de EG -machine richtlijn. Het ondeskundig repareren van niet originele onderdelen of het niet opvolgen van de gebruik- en veiligheidsvoorschriften leiden onherroepelijk tot het vervallen van de CE- markering. Gebruik de machine enkel waarvoor deze bestemd is!

Veiligheidsvoorschriften

Bij het gebruik van pneumatische gereedschappen en machines zijn tegen bescherming van letsel, verwonding- en brandgevaar de volgende wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen van toepassing. Leest u alle aanwijzingen, voordat u de machine gaat gebruiken en bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed.
WAARSCHUWING! Lees en begrijp alle instructies. Door niet alle instructies te volgen is de kans op schade en / of ernstig persoonlijk letsel groter. De term ‘pneumatisch gereedschap’ in alle waarschuwingen hieronder verwijst naar uw met lucht aangedreven gereedschap.
Bij het gebruik van pneumatisch gereedschappen en machines zijn tegen bescherming van schade, verwonding- en brandgevaar de volgende wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen van toepassing. Leest u alle aanwijzingen goed door, voordat u de machine gaat gebruiken en bewaar deze veiligheidsvoorschriften goed.

Veiligheid van de werkplek.
Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Donkere gebieden vergroten de kans op ongelukken. Zorg voor een opgeruimde werkplek, een niet opgeruimde werkplek kan tot ongevallen leiden.
Houd omstanders, kinderen en bezoekers tijdens het gebruik van gereedschap uit de buurt. Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle verliest. Zorg ervoor dat uw werkplek is afgeschermd. Maak zoveel mogelijk gebruik van vaste lucht aansluitingen. Losliggende luchtdruk slangen kunnen gevaar opleveren voor struikelen of vallen. Gebruik daarom een zo kort mogelijke flexibele aansluit slang tussen de luchttoevoer en de machine.

Pneumatische veiligheid
Houd rekening met omgevingsfactoren. Geef elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of andere natte omstandigheden. Binnendringen van water in elektrisch gereedschap zal het risico op een pneumatisch schok vergroten. Laat elektrisch gereedschap niet in de regen staan.

Maak niet verkeerd gebruik van de luchtslang. Gebruik de luchtslang nooit om instrumenten mee te dragen. Houd de luchtslang uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Vervang beschadigde luchtslangen onmiddellijk. Beschadigde slangen vergroten de kans op een letsel. Overbelast pneumatisch machines nooit. U werkt beter en veiliger als u binnen het prestatie bereik van uw machine blijft. Ontkoppel de Luchtslang van het gereedschap wanneer de machine niet word gebruikt. Controleer voordat de machine word ingeschakeld dat alle noodzakelijke gereedschappen van de werkplek verwijderd zijn.

Persoonlijke veiligheid

Wees alert, let goed op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het gebruik van gereedschap. Gebruik geen gereedschap terwijl u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicatie. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag oog bescherming. Een beschermende uitrusting zoals een stofmasker, anti-slip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming gebruikt voor de juiste omstandigheden zal het risico op persoonlijk letsel verlagen. Vermijd het per ongeluk inschakelen van het gereedschap. Zorg ervoor dat de schakelaar is uitgeschakeld voordat u de luchtslang aansluit op het gereedschap. Het dragen van gereedschap met uw vinger op de schakelaar kan letsel veroorzaken. Verwijder sleutels of schakelaar voordat u het gereedschap inschakelt. Een moersleutel of een andere sleutel die wordt overgelaten aan een draaiend deel van het gereedschap kan resulteren in persoonlijk letsel. Perslucht gereedschappen kunnen tijdens gebruik ervan trillen. Trillingen, zich herhalende bewegingen, of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen en armen. Stop met de bediening van enig gereedschap wanneer u ongemak, een tintelend gevoel of pijn ervaart. Zoek medisch advies alvorens het werk te hervatten. Om ongevallen in brand- en explosie gevaarlijke ruimtes te voorkomen is het noodzakelijk vonkvrije materialen te gebruiken. Beperk de tijd dat handen en ledematen worden blootgesteld aan trillingen, in het bijzonder bij het geleiden van de naalden of beitel met de hand.

Overschat uzelf niet. Houd een goede houding om zo het evenwicht te bewaren. Juiste balans stelt u in staat betere controle over het gereedschap te houden in onverwachte situaties. Draag geen loszittende kleding of sieraden. U kunt dan worden vastgegrepen door bewegende delen van de machine. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden en lange haren kunnen verstrikt raken in bewegende delen. Draag bij lage haren een haarnetje. Bij buiten werkzaamheden zijn veiligheidsschoenen gewenst met stalen neuzen en stroeve zolen zodat u niet kunt uitglijden. Draag een veiligheidsuitrusting (PBM) zoals een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Gebruik bij werkzaamheden die stof produceren een stofmasker.

Sluit de stof afzuiginstallatie aan. In het geval er een aansluiting aanwezig is voor stofafzuiging, sluit dan uw stof afzuig gereedschap aan en controleer het op de juiste werking en gebruik. Houd de handgrepen droog, schoon, vet en olie vrij.

Energie voorzieningen en aansluitingen
Lucht onder druk kan ernstig letsel opleveren. Richt daarom nooit de luchtslang op een andere persoon of uzelf. Sluit de luchttoevoer af en ontkoppel het gereedschap wanneer u:
-   Hulpstukken wilt wisselen of vervangen,
-   Het gereedschap repareert,
-   R
eviseert of schoonmaakt,
-   Het gereedschap voor langere tijd niet gebruikt.
Controleer voor het gebruik altijd de luchtslang. Is er sprake van beschadigingen, breuk, scheurvorming, vervorming (onder druk en/of in drukloze toestand), dan mag het gereedschap niet op de betreffende luchtslang worden aangesloten. Controleer voor het gebruik altijd de koppelingen (aan het gereedschap, zowel als aan de luchtslang). Is er sprake van beschadigingen, breuk, scheurvorming, overmatige corrosie, dan mag het gereedschap dan wel de betreffende luchtslang niet worden gebruikt. Gebruik enkel opzetstukken van een goede kwaliteit. In geval van slijtage dient u deze onmiddellijk te vervangen. Maakt u gebruik van tussenstukken, zorg dan indien noodzakelijk voor een goede borging. Om een optimale en veilige werking te kunnen waarborgen dient u een werkdruk te gebruiken als vermeld op het type plaatje van het gereedschap en in de gebruikershandleiding. Gebruik alleen luchtslangen die voor de maximale werkdruk geschikt zijn. Zorg altijd voor een goede kwaliteit perslucht.

Gebruik en onderhoud|
Gebruik klemmen of een andere praktische manier om een veilig ondersteuning te bieden aan het werk. Het werk tegenhouden met uw hand of lichaam kan leiden tot verlies van de controle omdat dit instabiel is. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor de juiste toepassing.

Het juiste gereedschap zal het werk beter en veiliger binnen het tarief verrichten waarvoor het is ontworpen. Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het niet doet. Elk hulpmiddel dat niet kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Ontkoppel de lucht aansluiting voordat u enige aanpassingen doet, toebehoren wisselt of het gereedschap opslaat. Dergelijke preventieve maatregelen verminderen het risico van het per ongeluk starten van het gereedschap.

Draag zorg voor een veilige opslag van niet in gebruik zijnde pneumatisch gereedschappen. Ongebruikte pneumatisch machines moeten op een droge, hoge of afgesloten plaats buiten het bereik van kinderen / derden worden opgeslagen. Sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met het gereedschap of deze instructies het gereedschap gebruiken. Gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers.

Verzorg het gereedschap zorgvuldig. Bij goed onderhouden gereedschap is minder risico op verwondingen en is gemakkelijker te controleren. Controleer de uitlijning of binding van bewegende delen. Controleer ook op het breken van delen en elke andere omstandigheid dat de werking van het gereedschap kan beïnvloeden. Als het gereedschap beschadigd is laat het dan onderhouden voor gebruik. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.

Gebruik het gereedschap en accessoires etc. in overeenstemming met deze handleiding en op de wijze die voor de bijzondere aard van het gereedschap met inachtneming van de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het gereedschap voor andere doeleinden dan waarvoor het gereedschap is ontworpen kan resulteren in een gevaarlijk situatie.

Controle van de pneumatische machine.
Voor het gebruik van pneumatisch machines moeten bescherm hulpstukken of licht beschadigde onderdelen goed worden gecontroleerd op functioneren en desnoods direct vervangen worden. Controleert u of beweegbare onderdelen vrij kunnen functioneren en niet klemmen of dat er beschadigingen aan zijn. Betreffende onderdelen moeten correct zijn gemonteerd en aan de daarvoor gestelde eisen voldoen om een veilig en doeltreffend gebruik van de machine te kunnen garanderen. Beschadigde beschermings onderdelen mogen uitsluitend door een erkende vakhandelaar worden gerepareerd of vervangen tenzij anders in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven. Beschadigde schakelaars moeten door een erkende vakhandelaar worden vervangen. Gebruik geen pneumatisch machines waarvan de uit (off) schakelaar niet meer functioneert.

Let op! Het gebruik van andere hulpstukken en accessoires kan veiligheid risico's opleveren.

Service
Laat uw pneumatisch machine door een erkende vakhandelaar repareren. Deze machine voldoet aan alle relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen uitsluitend door een erkende vakhandelaar of onze eigen service dienst plaatsvinden. Daarnaast mogen uitsluitend originele onderdelen worden gebruikt anders kan dit tot ongevallen leiden en het vervallen van eventuele garantie.

TIPS & ADVIES

Compressor
-   Start de compressor altijd onbelast: zet de lucht aftapkraan open, wanneer de compressor loopt wordt de kraan dichtgedraaid en het gereedschap aangesloten. De gebruikte lucht dient schoon en droog te zijn.
-   Bij stilzetten van de compressor de aftapkraan openen, zodat de aandrijfmotor onbelast kan uitlopen.
-   Verander zelf niets aan de automatische drukregelaar en veiligheidsklep: schakel bij storingen een vakman in.
-   Tap dagelijks het condensatiewater af en sluit de compressor aan het eind van de werkdag af.
-   Bescherm de slang tegen ruwe behandeling en zorg dat er geen beschadiging aan kan ontstaan.
-   Koppel en ontkoppel altijd als er geen druk op de leiding of slang staat.
-   Zorg dat slangen en koppelingen goed schoon zijn.

Pneumatisch gereedschap
-   Controleer regelmatig de slangklemmen.
-   Lees als gebruiker de gebruiksaanwijzing goed door alvorens met de apparatuur te gaan werken;
-   Verander zelf niets aan het gereedschap: schakel bij storingen een vakman in.
-   Voeg 1 à 2 druppels pneumatische smeerolie in de luchtinlaat van het gereedschap toe voor aanvang van de werkzaamheden.
-   Na iedere 4 uur werkzaamheden reinig het gereedschap en voeg 1 à 2 druppels pneumatische smeerolie toe in de luchtinlaat.
-   Degenen die werken met spijker- en kramapparatuur, ook al is het incidenteel, dienen vooraf goed te worden voorgelicht en geïnstrueerd hoe met de apparatuur op een juiste manier gewerkt dient te worden.
-   Gebruik de juiste door de fabrikant voorgeschreven, spijkers of krammen.
-   Gebruik spijkers of krammen, die afgestemd zijn op het type gereedschap.
-   Let erop dat de spijkers, krammen of nagels passen bij de ondergrond waarin deze bevestigd moet worden.
-   Bij blokkering of andere storingen dient het apparaat te worden afgekoppeld. Als het apparaat niet in gebruik is, moet het zijn afgekoppeld. Dit geldt ook als de apparatuur tijdelijk buiten gebruik is. Alleen het dichtdraaien en afsluiten van de luchttoevoer is niet voldoende.
-   Het aankoppelen gebeurt met de uitdrijfopening naar de grond.
-   Richt de apparatuur nooit op personen.
-   Gebruik altijd oog- en gehoorbescherming. De gebruiker dient tijdens het werk met tackers gebruik te maken van een veiligheidshelm, veiligheidsbril met zijschotten en gehoorbescherming met voldoende demping. Het dragen van veiligheidsschoenen is noodzakelijk.

Aanwijzingen voor milieubescherming
Oude apparaten gooit u niet in de vuilbak maar zijn recyclebaar! Levert u daarom aan het einde van de levensduur van uw machine deze in bij een inname station bij u in de gemeente.

Garantie

De wettelijke garantie termijn bedraagt 1 jaar na de aankoopdatum. In geval er gebreken aan het product zijn neemt u dan direct contact op met onze servicedienst. Voor dit doel adviseren wij het aankoopbewijs goed te bewaren.
De garantietermijn betekent dat niet functionerende of defecte onderdelen door ons worden vervangen of gerepareerd wanneer er sprake is van een fabricagefout, tenzij deze op de juiste wijze zijn gebruikt. Vervangen onderdelen blijven eigendom van FeramoTools. Door de vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn van de machine niet aangepast. Voor nieuw geplaatste onderdelen is geen aparte garantieregeling. Voor schade aan de machine of onderdelen die is ontstaan door overbelasting, foutief gebruik of slecht onderhoud vervallen de garantie voorwaarden. U kunt dan geen aanspraak maken op uw garantie! Dat geldt ook als u de voorschriften in de gebruiksaanwijzing niet hanteert of geen originele onderdelen en/of accessoires gebruikt. Bij reparaties of veranderingen aan de machine door personen die hiervoor geen goedkeuring hebben van FeramoTools vervalt ook de garantie.

Klantenservice

Bij technische vragen, informatie over onze producten en bestellingen van onderdelen staat onze klantenservice altijd voor u ter beschikking:
Service bereikbaar: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur.
Telefoon: 0031 / (0)320 253161
E-mail: info@feramotools.nl


Ongeveer 90% van de problemen hebben met gebruikers fouten te maken. Daarom verzoeken wij U altijd voordat u de machine naar uw handelaar terugbrengt eerst contact met onze servicedienst op te nemen. We willen ervoor zorgen dat u zo snel mogelijk weer met uw machine aan de slag kunt. Belangrijke aanwijzing: Stuurt u alstublieft nooit uw machine rechtstreeks naar ons op! Als wij de machine niet hebben afgehaald zijn de kosten voor beschadiging of diefstal voor uw eigen rekening. We hebben het recht de machine die zonder toestemming naar ons toegestuurd wordt te weigeren c.q. op zijn kosten terug te sturen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade en verloren winst door onderbreking van de werkzaamheden die door het product of het niet-mogelijke gebruik van het product zijn veroorzaakt. De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade die door onjuist gebruik of in combinatie met producten van andere fabrikanten is veroorzaakt.


Deze site is gemaakt en wordt onderhouden door FeramoTools. Hierbij wordt alleen gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Bij de samenstelling van de inhoud van de site is de benodigde zorgvuldigheid in acht genomen. FeramoTools. kan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het geval de op deze site vermelde gegevens onjuistheden bevatten. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Overname of vermenigvuldiging van de op deze site vermelde informatie is – anders dan uitsluitend voor PRIVÉ gebruik- alleen toegestaan indien vooraf schriftelijke toestemming van FeramoTools is verkregen.