Tips en advies gebruik diamantboren

Ter ondersteuning voor de eindgebruikers, wederverkopers en andere geïnteresseerden presenteren wij hier onze supportpagina. Hier kunt u diverse nuttige informatie vinden omtrent onze producten en hun toepassing.
 
Let op! Zorg er ten alle tijden voor dat wanneer u een machine zwaar of langdurig belast hebt of erg warm is, dat deze na gebruik nog een aantal minuten stationair onbelast na kan draaien om af te koelen. Doet u dit niet, dan kan de spoel van de motor doorbranden, deze schade valt niet onder de garantie. Elektrisch gereedschap mag nooit langer dan 30 tot 45 minuten achter elkaar gebruikt worden, in verband met overbelasting wat tot schade lijd. Periodiek dienen alle lucht passages uitgeblazen te worden met droge perslucht.

WERKGEBIED
Houd uw werkgebied schoon en goed verlicht. Rommelige werkplekken en donkere ruimtes vergroten de kans op ongevallen. Zorg er altijd voor dat werkplekken schoon zijn en goed verlicht. Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve atmosfeer, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die kunnen ontbranden . Stof kan in het ventilatiesysteem komen waardoor verstoppingen en oververhitting kan ontstaan. Houd omstanders, kinderen en bezoekers uit de buurt van het elektrisch gereedschap. Elke afleiding kan ertoe leiden dat u de controle over de machine verliest en dit vergroot de kans op persoonlijk letsel.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Geaarde instrumenten moeten worden aangesloten op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact in overeenstemming met alle geldende regels en voorschriften. Verwijder nooit de aardpen, en wijzig de stekker niet.  Gebruik geen verloopstekkers. Neem contact op met een elektricien als u twijfelt over de vraag of het stopcontact goed geaard is. Als gereedschap defect is op af breekt zal de aarding zorgen voor een lage weerstand pad om elektriciteit af te voeren van de gebruiker.

Draag het gereedschap nooit aan de snoer en trek ook niet met de snoer de stekker uit het stopcontact. Draag het gereedschap op de juiste manier. Sla gereedschap op in een droge en stofvrije plaats. Houd de snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Beschadigde kabels vergroten de kans op het risico op elektrische schokken. Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico op elektrische schokken. Bij het gebruik van elektrisch gereedschap buitenshuis, dient u gebruik te maken van een verlengsnoer geschikt voor gebruik buiten, gemarkeerd met het kenmerk WA. of W. Deze kabels zijn geschikt voor gebruik buitenshuis en verminderen het risico op elektrische schokken.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID
Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand bij het gebruik van gereedschap. Gebruik het gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Losse kleding, sieraden, of lang haar kan verstrikt raken in bewegende delen.

Vermijd het per ongeluk inschakelen van het gereedschap. Zorg ervoor dat de schakelaar uit geschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Het dragen van gereedschap met uw vinger op de schakelaar of de stekker in het stopcontact nodigt uit tot ongevallen. Verwijder sleutels of losse onderdelen voordat u het gereedschap inschakelt. Een sleutel en dergelijke die zich nog in het gereedschap bevinden kunnen leiden tot ongelukken wanneer de machine word ingeschakeld. Reik niet te ver. Houd een goede balans en sta in evenwicht. In evenwicht blijven staan stelt u in staat een betere controle te hebben over de machine in onverwachte situaties. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, helm of gehoorbescherming moeten worden gebruikt voor de juiste voorwaarden.

GEBRUIK & ONDERHOUD
Gebruik klemmen of een andere praktische manier om uw werkstuk te ondersteunen op een stabiel platform. Uw werkstuk vasthouden met de hand of tegen uw lichaam is instabiel en kan leiden tot verlies van de controle. Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste gereedschap voor uw toepassing. Het juiste gereedschap werkt beter en veiliger waarvoor het is ontworpen. 

Gebruik het gereedschap niet wanneer de schakelaar niet werkt. Elk gereedschap dat niet meer kan worden bediend met de schakelaar is gevaarlijk en moet worden gerepareerd. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u iets aan de machine instelt, toebehoren wisselt of het opslaat. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het gereedschap per ongeluk inschakelt. 

Berg gereedschap veilig buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe dat personen die niet bekend met het gereedschap of deze instructies het gereedschap gebruiken. Gereedschap is gevaarlijk in de handen van onervaren gebruikers. Onderhoud het gereedschap met zorg. Goed onderhouden gereedschap slaan minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

Controleer de uitlijning of verbinding van bewegende delen, beschadigingen van onderdelen, en alle andere voorwaarden dat de werking van het gereedschap kan beïnvloeden. Laat beschadigde delen van het gereedschap onderhouden voor gebruik. Slecht onderhouden gereedschap vergroot de kans op ongelukken. Gebruik alleen accessoires die zijn aanbevolen door de fabrikant voor uw model. Gebruik van accessoires die niet geschikt zijn voor uw model gereedschap kan gevaarlijk zijn.

Diamantboren geschikt voor het boren zonder waterkoeling op de boormachines.
•  Droogboren zijn geschikt voor het boren in zachte zanderige materialen zoals baksteen, gasbeton, kalkzandsteen en bimsbeton. Niet geschikt voor beton of harde materialen.
•  Draag tijdens de boorwerkzaamheden altijd een veiligheidsbril, gezichtsmasker, handschoenen, veiligheidsschoenen, (leren) schort, gehoorbeschermers en stofmasker.
•  I.v.m. de gewijzigde wetgeving is afzuiging bij de bron tijdens het droogboren verplicht. Hiervoor zijn dan ook speciale afzuigunits leverbaar welke tussen de boormotor en de diamantboor geplaatst kunnen worden. Op deze afzuigunits dient een stofzuiger aangesloten te worden, voorzien van HEPA-filter met een afscheidsgraad van 99,996 volgens IEC 60335-2-69.
•  Gebruik een boormachine met een vermogen van minimaal 1000Watt, een regelbaar toerental van 1000-3000 rpm en een ingebouwde slipkoppeling (veiligheid operator!).
•  SDS boormachines zijn niet ontwikkeld voor het boren met diamant. Dit soort machines hebben vaak een te laag toerental om te boren met diamant. Bovendien zorgt de ‘vrije slag’ in de SDS boorkop voor een trilling, welke doorwerkt in de aansluiting van de droogboor. De aansluiting van de droogboor kan hierdoor defect raken (scheuren).
•  Markeer vooraf het middelpunt van het te boren gat.
•  Centreer voor met een laag toerental (eventueel met ingeschakeld klop/boormechanisme), zodat de boor voldoende grip heeft. Schakel vervolgens het klop/boormechanisme uit, verwijder de centreerboor of centreerhulp om de boorwerkzaamheden te kunnen starten. Bij zachte materialen kan de centreerhulp blijven zitten (bij het BM-2000 systeem de centreerhulp verwijderen).
•  Houd de machine op toeren. Teveel druk heeft als gevolg dat het toerental terugloopt. Daarnaast zal de boor snel bot worden. Dit leidt weer tot overbelasting van de boormotor.
•  Geadviseerd toerental voor boren t/m Ø 82mm : ± 1000 – 3000 rpm. Voor grotere diameters dient u een lager toerental te gebruiken. E.e.a is afhankelijk van het te boren materiaal en arbeidsomstandigheden.
•  Haal de boor tijdens de werkzaamheden regelmatig terug uit het gat om het boormeel af te voeren.
•  Let er op dat de draairichting van de diamantboor overeenstemt met de draairichting van de machine.
•  Let er op dat de boor rustig en in balans draait. Een beschadigde boor leidt tot verhoogde slijtage, risico voor de operator en de machine. Gebruik de boor op verantwoorden wijze zonder geweld of krachtsinspanning. Laat de diamantboor het werk doen. Is het type geschikt voor het materiaal waarin u gaat boren? Raadpleeg Feramo Tools bij twijfel.
•  Inspecteer en controleer van tijd tot tijd de diamantboor op de technische staat of eventuele onregelmatigheden.
•  Een botte boor kan weer worden opgescherpt door enkele gaten te boren in zacht zanderig materiaal of door gebruik te maken van een speciale ‘opscherpsteen’.
•  Boor niet in metalen, hout, plastic, kunststoffen of andere materialen. Raadpleeg ons bij twijfel.
•  Bij montage of demontage van de boor of tijdens onderhoudswerkzaamheden dient u de elektrische verbinding te verbreken door de stekker uit het stopcontact te nemen. Voorkom overmatige hitte-ontwikkeling tijdens het boren door na ieder boorgat de boor onbelast te laten draaien gedurende een korte tijd.

Diamantboren met waterkoeling voor gebruik op handboormachine en boorinstallaties.
•  Forceer het geheel niet, geef matige boordruk, voorkom overbelasting van de motor. Men werkt beter en veiliger binnen het vermogensbereik. De boor tijdens het uitlopen nooit afremmen door zijwaartse tegendruk.
•  Kies altijd het boortype dat overeenkomt met het te bewerken materiaal.
•  De boormotor kan door een niet scherpe boor, of door het gebruik van een boor die ongeschikt is voor het betreffende materiaal, worden overbelast en de boortijd vertragen.
•  Wanneer tijdens het boren diamantdeeltjes, splinters van staven of andere delen van het boormateriaal loskomen en er niet verder kan worden geboord, stop dan met boren en boor een ander gat in dezelfde as als van het eerste gat (zgn. ‘over-drilling’) maar met een grotere diameter (diameter eerste gast + 15/20mm).
•  Het blijven steken van de betonkern in de boorhuls kan voorkomen worden door regelmatig te ‘lossen’ (tijdens het boren regelmatig de boor even naar boven halen om de betonkern iets dunner te slijpen). Mocht na het horizontaal boren de betonkern vastzitten in de boorhuls, dan deze langs de bovenzijde met behulp van een stalen pen, voorzichtig uit de boorhuls verwijderen.
•  Sla nooit op de metalen boorhuls en gebruik nooit geweld. Spoel zo nodig met voldoende water: ook dit vergemakkelijkt het losraken van de betonkern uit de boorhuls. Wanneer de boorkern toch in de boorhuls blijft steken, probeer de kern dan met een beitel in stukjes te hakken. Zorg ervoor dat de boorhuls niet beschadigd raakt.
•  Wanneer verticaal door het materiaal heen word geboord, valt de boorkern meestal vanzelf door het gat op de grond. Indien de uit het gat vallende boorkern iets of iemand zou kunnen raken, zorg er dan voor dat de kern op een geschikt manier wordt opgevangen. Blijft in dat geval de boorkern toch in de boorhuls hangen, dek het gat dan af met een stuk board. Ga vervolgens verder zoals hierboven beschreven.
•  Wanneer horizontaal of verticaal in het materiaal word geboord, maar niet erdoor heen, blijkt de boorkern in het gat zitten. Gebruik een beitel, hak daarmee de boorkern in stukjes en verwijder het puin uit het gat. Wanneer de boorkern heel blijft kan deze uit het boorgat worden verwijderd d.m.v. een speciale tang of door een klein gaatje te maken aan de bovenzijde van de boorkern, hierin een oogbout te steken en de boorkern daaraan naar buiten te trekken.
•  Indien de boor bot, wordt kan opscherpen geschieden door een taal gaten te boren (3 á 4 gaten, ca. 2cm diep) in een abrasief (zacht, zanderig) materiaal, zoals kalkzandsteen, of door gebruik van een opscherpsteen.
•  Gebruik in ieder geval een leidingzoekapparaat om na te gaan of stroom-, water- en gasleidingen (onzichtbaar) aanwezig zijn. Raak bij het boren in de muren, vloeren of ander plaatsen waar zich elektrische bekabeling onder spanning zou kunnen bevinden, nooit de metalen delen van de machine aan. Houd de machine uitsluitend vast aan de kunststof handgrepen om een elektrische schok bij het doorboren van een elektrische kabel onder spanning te voorkomen.

Zet de schakelaar niet afwisselend op AAN en UIT om een vastgelopen diamantboor los te krijgen. Hierdoor kunnen zowel de schakelaar als het koppelingsysteem en de motor van de machine beschadigd raken en kan de machine gevaarlijk `slaan`.

Zorg er te allen tijde voor dat wanneer u de boormachine zwaar of langdurig belast hebt, dat deze na het boren nog een aantal minuten stationair onbelast na kan draaien om te koelen. Doet u dit niet, dan zal de spoel van de motor doorbranden, deze schade valt niet onder de garantie die alle merken geven voor hun producten.

De boormachine heeft twee of drie versnellingen, die als volgt zijn te gebruiken.
- toerental 3500 voor boren onder de 30mm (ideale toerental voor ankers)
- toerental 2100 voor boren van 30mm tot 80mm (ook te gebruiken onder de 30mm)
- toerental 900 voor boren vanaf 80mm en altijd te gebruiken in combinatie met een statief.

De boormachine beschikt over een slipkoppeling die in iedere versnelling later intreed. Bij het laagste toerental treed hij later in omdat je dan meer kracht nodig hebt. Bij het hoogste toerental treed hij het snelst in. De boormachine is erg krachtig, dus je moet altijd zorgen dat de machine dicht op je lichaam staat, en dat je hem erg stevig vasthoud voor wanneer de boor vastslaat zodat je de klap kan opvangen.
 
· Wanneer de diamantboor vast slaat in het gat, gebruik dan een steeksleutel om de boor een kwartslag te draaien om deze los te krijgen. Anders word de slipkoppeling overbelast en beschadigt deze.
· Bij het boren van gaten vanaf 80mm, dient u altijd een statief te gebruiken en het statief te verankeren aan de ondergrond, anders beschadigt de boormotor en de aandrijfassen. Tevens kan de gebruiker zeer ernstig letsel oplopen.
· Zorg altijd dat de booropstelling vast en stabiel opgesteld is op de ondergrond alvorens te gaan boren.
· Gebruik geen kracht of overbodige druk om het boren sneller te laten verlopen. De boor dient te slijpen door het materiaal en dan heeft druk alleen maar een nadelige werking.
· Zorg ervoor dat er geen water in de machine loopt, dit zorgt voor onherstelbare schade aan de boormachine.
· Gebruik de boormachine nooit droog zonder gebruik van een stofafzuigsysteem. Door stof of water kan de machine onherstelbaar beschadigd worden, dit valt niet onder de garantie.
· Bij het boren in plafonds of ondersteboven, dient u altijd een water of stofopvangsysteem te gebruiken.
· Tandbreuk bij diamantboren valt altijd onder gebruikerspech en niet onder enige garantie.
· Wij bieden de service om de tanden kosteloos op de boor te lassen mits de tand heel word aangeleverd. ( verzendkosten worden wel berekent)
· Scherp de diamantboor regelmatig op in een opruwsteen of kalkzandsteen om altijd over een scherpe boor te beschikken.

Wordt uw vraag hier niet beantwoord, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen door middel van het volgende nummer: 0031 320 253161

1. Welk type boor heb ik nodig voor welk materiaal te boren?
Voor normaal gebruik kunt u in de meeste gevallen met de standaard boren probleemloos uit de voeten. Indien er veelvuldig in afwijkend materiaal geboord wordt, raadpleeg dan het type overzicht.

2. Wat voor toerental moet ik gebruiken?
Op iedere in de handel verkrijgbare boormachine kan u onze diamantboren gebruiken.  Bij diamantboren met een diameter lager dan 80mm word er doorgaans een toerental van minimaal 1500 toeren geadviseerd. Boven de 80mm diameter raden wij een lager toerental aan van 400 tot 1200 toeren. Afhankelijke zaken als: het te boren materiaal, wel of geen wapening, voldoende motorvermogen, stabiliteit van de machine, is het goed mogelijk dat het toerental aangepast dient te worden.

3. Mijn boor is opgeboord. Moet ik nu en nieuwe kopen?
Niet noodzakelijk: Wij kunnen de boor herbezetten met nieuwe diamant segmenten. Voorwaarde is wel dat de boorhouder nog in goede staat verkeert. De buiswanddikte dient in ieder geval nog voldoende dik te zijn. Herbezetten is natuurlijk goedkoper dan een nieuwe boor.

4. Mijn machine heeft een andere schroefdraad aansluiting dan jullie standaard boren. Kan ik de boren dan toch gebruiken?
Natuurlijk. Met behulp van een verloopstuk ofwel adapter, die u onder het onderwerp "Diamantboren" vind is iedere kernboormachine geschikt voor onze boren. Desgewenst leveren wij u de boor met de juiste schroefdraad aansluiting er meteen op.

5. Het gat wat ik moet boren is dieper dan de lengte van de boor. Wat nu?
U heeft hierbij twee keuzes:
- U bestelt de boor in langere uitvoering (tegen kleine meerprijs)
- U maakt gebruik van een verlengstuk: Na het boren tot de maximale diepte wat de boor kan bereiken breekt u de kern eruit, monteert het verlengstuk tussen boor en machine en boort dan verder.

6. Moet ik water gebruiken bij het boren in beton, graniet of asfalt?
Ja. Bij het boren in dergelijke harde materialen komt erg veel warmte vrij. Zoveel zelfs dat de boorsegmenten van de boor af kunnen branden. Waterkoeling is geen luxe maar een noodzaak. U dient goed in de gaten te houden dat er voldoende water gebruikt wordt, en dat het water ook de segmenten bereikt. Hiertoe dient de binnenzijde van de boorbuis zo schoon mogelijk te zijn. Let vooral bij het boren door meerdere lagen (spouwen, vloeren e.d.) dat er geen materiaal zoals isolatiedeken of vloerbedekking in de boor komt die de watertoevoer naar de segmenten verhindert. Een kapotte boor als gevolg van een tekort aan koelwater (duidelijk herkenbaar aan een door de hitte blauw verkleurde buis) valt niet onder garantie!

7. Er is iets misgegaan met de boor en nu is er een segment losgeraakt. Wat nu?
Een diamantboor is een verbruiksartikel dat boort in een hard materiaal waardoor de boor kan beschadigen. Dit risico is geheel voor de gebruiker en word minder naarmate de gebruiker meer ervaring heeft met het boren met diamantboren. Helaas zal menig gebruiker door schade en schande ervaring moeten opdoen en zal schade aan een boor voor kunnen komen en zijn dan ook kosten voor de gebruiker. Ook met 1 of twee missende segmenten kan een diamantboor nog steeds gebruikt worden.
Enkel wanneer er aantoonbaar in het kapotte segment een luchtbel zit is er sprake van garantie. Alle andere soorten schade valt onder gebruikerspech en komt voort uit oververhitting of het vastslaan van de boor in het materiaal of het raken van een kanaal, wapening, grindnest, ankers en andere materialen die een boor kan beschadigen. Tegenwoordig zijn de kosten van een nieuwe boor goedkoper dan reparatie, dus dient de gebruiker een nieuwe boor te kopen.