HSS Kernboren lengte 55mm

 

Centreerstift HSS kernboren 12 t/m 60mm dia 6,35mm

 

12mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

13mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

14mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

15mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

16mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

17mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

18mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

19mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

20mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

21mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

22mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

23mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

24mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

25mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

26mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

27mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

28mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

29mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

30mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

31mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

32mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

33mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

34mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

35mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

36mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

37mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

38mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

39mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

40mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

41mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

42mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

43mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

44mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

45mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

46mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

47mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

48mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

49mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

50mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

51mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

52mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

53mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

54mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

55mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

56mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

57mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

58mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

59mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm

 

60mm HSS kernboor boorlengte 55mm, aansluiting Weldon 19mm