Natuursteen, Beton & Epoxy Reiniger Intensief Faber/30

  • Beschrijving
  • Meer

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: cement, marmer agglomeraten, marmer-composiet, kwartscomposiet, leisteen, zandsteen, basalt – lavagesteente, molten basalt, beton, basaltine – lavagesteente, Cementina, craquelé keramiek, verglaasd en onverglaasd keramiek, klinkers, cotto, graniet, kalksteen, marmer, Eco stone, porfier, kwartsiet, terracotta , travertin, tufsteen

Natuursteen Reiniger is een geconcentreerde alkalische reiniger dat zeer effectief is voor de bouwreiniging en het intensief reinigen van alle soorten natuursteen.

Natuursteen Reiniger is een veelzijdige reiniger, snelwerkend en eenvoudig in het gebruik. Krachtig tegen vervuiling, maar tegelijkertijd vriendelijk voor het oppervlak. Geschikt, in de juiste verhouding, voor de meest gevoelige steensoorten. Natuursteen Reiniger kan op alle soorten vloeren worden toegepast, inclusief gepolijst marmer (1:20) en verglaasd keramiek.

De speciale formule en de zorgvuldige balans van actieve ingrediënten maken dit de ideale oplossing voor een intensieve reiniging. Natuursteen Reiniger biedt ook uitstekende resultaten op synthetische oppervlakken zoals PVC, epoxy- of gietvloeren. Natuursteen Reiniger wordt verwerkt met de gebruikelijke materialen voor vloeren: dweil, vlakmop, borstel, schrobpad of machinaal met een eenschijfsmachine of schrob-zuigmachine.


EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Zeer effectief voor het verwijderen van verschillende soorten vervuiling

✓ Een veelzijdige reiniger, toepasbaar op veel verschillende soorten materialen

✓ Geschikt voor het verwijderen van bouwvervuiling op natuursteen

✓ Vriendelijk voor het oppervlak, tast het uiterlijk van het oppervlak niet aan

✓ Ook zeer geschikt voor synthetische vloeren, zoals PVC en gietvloeren

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.
Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak met Natuursteen Reiniger, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger. We adviseren om telkens een klein deel te behandelen. De grootte van het te behandelen deel hangt af van het absorptievermogen van het oppervlak. Wanneer het wordt toegepast op oppervlakken die hoog-absorberend zijn, zoals cotto en terracotta, behandel dan niet meer dan 4-5 m² tegelijk om te voorkomen dat het product geheel in het oppervlak trekt en niet goed zijn werk kan doen. Wanneer het product wordt toegepast op oppervlakken die weinig absorberen, dan mag het te behandelen oppervlak groter zijn.


Toepassing

Maak vooraf een test op een onopvallende plaats om de juiste verhouding en geschiktheid van het product vooraf te bepalen. Natuursteen Reiniger wordt gebruikt in een verdunning met schoon water. De verhouding water/product is afhankelijk van de mate van vervuiling en het soort oppervlak dat wordt behandeld.

- Bij toepassing van het product als normale ontvetter bij een periodieke vloerreiniging wordt het product verdund met 1 deel product op 10 delen water.

- Bij gebruik als een sterke ontvetter om hardnekkige vervuiling te verwijderen van ruw/gezoet natuursteen, kan een meer sterke verhouding worden toegepast.

Vooraf altijd de geschiktheid van het materiaal testen!

2. Breng het product in de juiste verhouding goed verdeeld aan op het te behandelen, oppervlak. Intensief schrobben, bij voorkeur met een eenschijfsmachine of schrobpad.

3. Laat het product 5–10 minuten inwerken, niet laten indrogen. Ondersteun de werking tijdens de inwerktijd door regelmatig met een schrobpad of eenschijfsmachine te schrobben. Vaker schrobben bij lastig te verwijderen vervuiling. Schrobben versterkt de oplossende werking van het product en geeft daardoor een beter resultaat. Wanneer Natuursteen Reiniger wordt toegepast op een sterk absorberent oppervlak, kan het nodig zijn om tussentijds extra product (in juiste mengverhouding) aan te brengen. Het is belangrijk dat, gedurende de gehele behandeling, het water/product mengsel niet indroogt. De reiniging kan worden uitgevoerd met een harde of zachte schrobpad of borstel, afhankelijk van de eigenschappen van het oppervlak, soort vervuiling en behandeling. Witte schrobpad: voor gepolijste, gevoelige oppervlakken zoals marmer, kalksteen, verglaasde materialen, etc. Blauwe schrobpad voor ruwe, harde oppervlakken, zoals gevlamd graniet.

4. Na de bovengenoemde schrob- en inwerktijd, wordt het residu verwijderd. Breng hiervoor een ruime hoeveelheid schoon water aan op het oppervlak en meng dit door het water gelijkmatig te verspreiden met een eenschijfsmachine of schrobpad. Verwijder het residu. Dit kan het beste worden gedaan met een waterzuiger.

Eventueel kan het overtollige vocht ook worden opgenomen met doeken of absorberende papieren doeken.

5. Spoel, na het verwijderen van het residu, het oppervlak volledig met een ruime hoeveelheid schoon water na. Als het resultaat onvoldoende is, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen.


Ingebruikname

Na het spoelen met water, kan de vloer in gebruik worden genomen zodra deze droog is.Wanneer de toepassing nogmaals moet worden uitgevoerd, is het noodzakelijk te wachten totdat het oppervlak door-en-door droog is. De droogtijd varieert per soort oppervlak en het absorptievermogen van het materiaal.


INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

– Voordat het product op het gehele oppervlak wordt toegepast, is het zeer raadzaam een test te maken op een kleine, onopvallende plaats of losse tegel om de geschiktheid en benodigde verhouding vooraf te kunnen bepalen

– Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met reinigen totdat het voegwerk volledig is uitgehard.

– Nooit mengen met andere chemische producten

– Als het eindresultaat niet volledig naar wens is, herhaal het proces zoals hierboven beschreven.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.


FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Amber

Geur: Typical

pH: 13,0 ± 0,5

Soortelijk gewicht bij 20°C 1054± 10 g/l


OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.


HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.


INDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 - Handen grondig wassen na gebruik.

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water spoelen/douchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijf spoelen.

P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen.

P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor gevaarlijk of bijzonder afval.

FB005
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel