Cementsluier verwijderaar Tegels & Keramiek

  • Beschrijving
  • Meer

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: kwarts agglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina – lavagesteente, verglaasd keramiek, onverglaasd keramiek, klinkers, cotto, graniet, porfier, kwartsiet, terracotta, tufsteen.

CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR is een geconcentreerde zuurhoudende reiniger, speciaal ontwikkeld voor de reiniging van nieuw aangebracht tegelwerk waarbij een voeg op cementbasis is toegepast.

Het verwijdert voegsluier op cementbasis en bouwvervuiling. Veilig voor de kleur van het voegwerk. Het oppervlak krijgt zijn originele uiterlijk weer terug. Het is ook effectief bij het verwijderen van salpeteruitslag, kalkaanslag en overige anorganische vervuiling.

Een goede reiniging van nieuw aangebracht tegelwerk met CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR voorkomt problemen die zich kunnen voordoen als na het aanbrengen van tegelwerk geen goede reiniging is uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan het sneller vervuilen van het oppervlak en een meer snelle opbouw van residu van onderhoudsproducten.

CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR is een product dat kan worden toegepast op alle zuurbestendige steensoorten en zuurbestendig keramiek na de plaatsing en/of het voegen met een voegmortel op cementbasis.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten zuurbestendige materialen

✓ Na verdunning direct klaar voor gebruik

✓ Hoog kwalitatieve reiniger

✓ Werkt zeer effectief voor het verwijderen van voegsluier op cementbasis

✓ Snel en eenvoudig toe te passen

✓ Vriendelijk voor de voeg, effectief tegen vuil

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.
Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.


TOEPASSING:

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: kwarts agglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina – lavagesteente, verglaasd keramiek, onverglaasd keramiek, klinkers, cotto, graniet, porfier, kwartsiet, terracotta, tufsteen.


VERBRUIK

10/30 m2 /l


BENODIGDE MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine of schrobpads, waterzuiger


STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

Reinig nieuw aangebracht tegelwerk pas als het voegwerk is uitgehard.

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.

2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig droog is.

3. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.

4. Breng het product aan op het oppervlak met een temperatuur tussen +5 en +30°C


Toepassing

Maak vooraf altijd een test op een klein deel van het oppervlak, op een onopvallende plaats. Dit om de juiste verhouding te bepalen en om te testen of het product geschikt is voor het oppervlak.

5. Verdun het product met water: 1 deel product op 1 tot 10 delen water in een emmer.

6. Breng het product aan en schrob het oppervlak.

7. Laat het product 5 – 10 minuten inwerken, niet laten indrogen. Tussentijds het oppervlak schrobben om de reinigende werking van het product te versterken en te ondersteunen.

8. Na de behandeling het product volledig van het oppervlak verwijderen en zeer goed naspoelen met een ruime hoeveelheid water. Spoelwater verwijderen. Als het resultaat onvoldoende is, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen en verhoog (indien nodig) de concentratie van de mengverhouding water/product.

Droogtijd

9. Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.

Ingebruikname

10. Na de reiniging kan het oppervlak direct weer in gebruik worden genomen.


AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na de behandeling met CEMENTSLUIER VERWIJDERAAR, kunt u het oppervlak schoonhouden met een geschikt product van Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD. De productkeuze zal mede afhangen van de karaktereigenschappen van het oppervlak.


INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

- Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.

– Het product nooit op een nat oppervlak aanbrengen

– Breng het product niet aan op hete oppervlakken

– Nooit mengen met andere chemische producten.

– Bij toepassing binnen, zorg voor een goede ventilatie

– Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.


REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.


VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.


OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.


HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.


BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.


Indentificatie van gevaren:

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P101 - Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P301+P330+331 - NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET HUID (of het haar): alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water spoelen/douchen.

P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijf spoelen.

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P405 - Bewaar op een afgesloten plaats

FB006
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel