Extreme ontvetter Tegels & Keramiek

  • Beschrijving
  • Meer

Dit product kan zowel binnen- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: alle materialen.

EXTREEM-ONTVETTER is een extreem effectieve en geconcentreerde reiniger voor het intensief van hardnekkige vervuiling van alle (druk belopen) oppervlakken. Verwijdert zelfs vervuiling van de meest micro-poreuze oppervlakken.

Is erg veelzijdig, het gebruik is eenvoudig en snel, het is krachtig tegen vervuiling maar vriendelijk voor het oppervlak. Het product kan, in de juiste verhouding, worden toegepast op gevoelige oppervlakken zoals gepolijst marmer.

EXTREEM-ONTVETTER kan worden gebruikt met de reguliere reinigingsartikelen zoals een borstel en vlakmop of machinaal met bijvoorbeeld een eenschijfsmachine of een schrob-/zuigmachine.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten materialen.

✓ Na verdunning, direct klaar voor gebruik.

✓ Hoogste niveau in actieve reiniging.

✓ Weekt vervuiling los, zodat deze zich eenvoudiger laat verwijderen. Dieptewerking.

✓ Vriendelijk voor materialen en voeg.

✓ Verwijdert effectief residu van onderhoudsproducten

✓ Uitstekende werking om inloopvervuiling te verwijderen.

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.

Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.

GEBRUIK:

Dit product kan zowel binnen- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: alle materialen

VERBRUIK: 10/30 m2/l

BENODIGDE AANBRENG MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine met schrobpads, waterzuiger

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING:

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een stofzuiger.

2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig droog is.

3. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.

4. Breng het product aan op het oppervlak met een temperatuur tussen +5 en +30°C

Toepassing

Maak vooraf altijd een test op een klein deel van het oppervlak, op een onopvallende plaats. Dit om de juiste verhouding te bepalen en om te testen of het product geschikt is voor het oppervlak.

5. Verdun het product met schoon water: 1 deel product op 1 tot 10 delen water in een emmer, afhankelijk van de mate van vervuiling.

6. Breng het product aan en schrob het oppervlak.

7. Laat het product 10 - 20 minuten inwerken. Tussentijds het oppervlak blijven schrobben om de reinigende werking van het product te versterken en te ondersteunen.

8. Na de behandeling het product volledig van het oppervlak verwijderen en zeer goed naspoelen met een ruime hoeveelheid schoon water. Spoelwater verwijderen. Als het resultaat onvoldoende is, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen en verhoog (indien nodig) de concentratie van de mengverhouding water/product.

Droogtijd

9. Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.

Ingebruikname

10. Na de reiniging kan het oppervlak direct weer in gebruik worden genomen.

AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na behandeling met EXTREEM-ONTVETTER, kunt u het oppervlak schoonhouden met een geschikt product van Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD. De productkeuze zal mede afhangen van de karaktereigenschappen van het oppervlak.

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

– Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.

– Breng het product niet aan op hete oppervlakken

– Nooit mengen met andere chemische producten.

– Bij gebruik binnen, zorg voor een goed geventileerde ruimte tijdens de werkzaamheden

– Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test

te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en

werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

PHYSICAL AND TECHNICAL INFORMATION

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Amber

Geur: Karakteristiek

pH: 13 ± 0,5

Soortelijk gewicht bij 20°C 1054 ± 10 g/l

OPSLAG
Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID
24 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P260 -  Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 - Na het werken met dit product handen en gezicht goed wassen.

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P301+P330+P331  - NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (OF HAAR): verontreinigde kleding direct uittrekken. Huid met water afspoelen/-douchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P310 - Onmiddellijk een antigifcentrum raadplegen of een arts.

P363 - Was kleding waar het product opgekomen is voor opnieuw dragen

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelplaats voor gevaarlijk of

bijzonder afval.

FB010
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel
!