Tegelreiniger Intensief Tegels & Keramiek FB009

  • Beschrijving
  • Meer

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: kwarts agglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina – lavagesteente, verglaasd keramiek, onverglaasd keramiek, klinkers, cotto, graniet, porfier, kwartsiet, terracotta, tufsteen.

TEGELREINIGER is een licht zuurhoudend reinigend product op waterbasis voor een intensieve reiniging voor verschillende oppervlakken. De speciale formule werkt tot diep in de textuur en poriën van het oppervlak. Met deze eigenschap is TEGELREINIGER in staat om het vuil dat zich op het materiaal heeft opgehoopt, op te lossen en te verwijderen. Zelfs oude en hardnekkige vervuiling. Het oorspronkelijke uiterlijk van het oppervlak wordt weer zichtbaar.

In een sterke verhouding zorgt TEGELREINIGER ervoor dat opgebouwd residu door ongeschikte onderhoudsproducten wordt verwijderd. Het is ook geschikt voor het verwijderen van lichte voegsluier en zeep/waslagen. TEGELREINIGER kan worden toegepast op alle niet-zuurgevoelige materialen.


EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN
✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten zuurbestendige materialen.
✓ Na verdunning direct klaar voor gebruik
✓ Hoog kwalitatieve reiniger
✓ Weekt vervuiling los, zodat deze zich eenvoudiger laat verwijderen. Dieptewerking.
✓ Vriendelijk voor zuurbestendig materiaal en voeg.
✓ Verwijdert effectief residu van onderhoudsproducten
✓ Ook geschikt voor verwijderen lichte voegsluier

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.
Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.

BENODIGDE MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine of schrobpads, waterzuiger


STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger.

2. Zorg ervoor dat het te behandelen oppervlak volledig droog is.

3. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.

4. Breng het product aan op het oppervlak met een temperatuur tussen +5 en +30°C

Toepassing

Maak vooraf altijd een test op een klein deel van het oppervlak, op een onopvallende plaats. Dit om de juiste verhouding te bepalen en om te testen of het product geschikt is voor het oppervlak.

5. Verdun het product in een verhouding van 1 deel product op 1 tot 10 delen water in een emmer, afhankelijk van de mate van vervuiling.

6. Breng het product aan en schrob het oppervlak.

7. Laat het product 10 – 20 minuten inwerken, niet laten indrogen. Tussentijds het oppervlak schrobben om de reinigende werking van het product te versterken en te ondersteunen.

8. Na de behandeling het product volledig van het oppervlak verwijderen en zeer goed naspoelen met een ruime hoeveelheid water. Spoelwater verwijderen. Als het resultaat onvoldoende is, herhaal de behandeling volgens bovenstaande stappen en verhoog (indien nodig) de concentratie van de mengverhouding water/product.


Droogtijd

9. Nadat het residu volledig van het oppervlak is verwijderd en de vloer goed is nagespoeld met helder water, is er verder geen actie meer nodig.

Ingebruikname

10. Na de reiniging kan het oppervlak direct weer in gebruik worden genomen.


AANVULLENDE REINIGINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Na de behandeling met TEGELREINIGER, kunt u het oppervlak schoonhouden met een geschikt product van Faber, zoals Faber VLOERONDERHOUD. De productkeuze zal mede afhangen van de karaktereigenschappen van het oppervlak.


INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

– Het product nooit op een nat oppervlak aanbrengen

– Breng het product niet aan op hete oppervlakken

– Bij gebruik binnen, zorg voor een goed geventileerde ruimte tijdens de werkzaamheden

– Nooit gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken, zoals marmer, kalksteen en metalen.

- Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.

– Nooit mengen met andere chemische producten.

– Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.


REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.


VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.


FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm: Transparant vloeibaar

Kleur: Kleurloos

Geur: Citroen

pH: 1,5 ± 0,5

Soortelijk gewicht bij 20°C: 1010 ± 10 g/l


OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.


HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.


BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.


IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

P101 - Als medisch advies nodig is, houd dan de productverpakking of het etiket bij de hand.

P102 - Buiten bereik van kinderen bewaren.

P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 - Handen grondig wassen na gebruik.

P271 - Gebruik alleen in een goed geventileerde ruimte of buitenshuis.

P280 - Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P301 + P330 + P331 - NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET HUID (of het haar): alle verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water spoelen/douchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder contactlenzen, indien mogelijk. Blijf spoelen.

FB009
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel
!