Epoxy cleaner Tegels & Beton

  • Beschrijving
  • Meer

Epoxy Cleaner kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

Geschikt voor gebruik op: agglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina - lavagesteente, basalt, beton, verglaasd keramiek, onverglaasd keramiek, klinkers, cotto, graniet, kalksteen, marmer, Eco-stone, porfier, kwartsiet, terracotta, travertin, tufsteen

EPOXY REINIGER is een alkalische reiniger die specifiek is ontwikkeld voor het snel en eenvoudig verwijderen van epoxysluier die achterblijft na het invoegen.

EPOXY REINIGER wordt gebruikt voor het verwijderen van epoxysluier en epoxyvlekken die zijn achtergebleven. Ook zeer effectief als het gaat om het verwijderen van oude epoxyresten.

EPOXY REINIGER reageert snel en makkelijk, ook op oppervlakken die moeilijk te reinigen zijn, zoals anti-slip tegels en zeer compacte materialen. Milde en effectieve formule, ideaal om toe te passen op zuur-gevoelige oppervlakken zonder dat het materiaal wordt aangetast. EPOXY REINIGER is zeer geschikt als het gaat om het verwijderen van hardnekkige (ook verouderde) vervuiling zoals graffiti en verf.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Enorm krachtige weekmaker om epoxysluier en -resten week te maken.

✓ Hoog kwalitatieve reiniger

✓ Vriendelijk voor diverse oppervlakken en voeg

✓ Snelle werking

✓ Snel en eenvoudig toe te passen

✓ Tast behandelde oppervlakken niet aan

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.
Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.

BENODIGDE MATERIALEN

Doeken, vlakmop, eenschijfsmachine of schrobpads

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Voordat u begint met het reinigen van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger. We adviseren om telkens een klein deel te behandelen. De grootte van het te behandelen deel hangt af van het absorptievermogen van het oppervlak. Wanneer het wordt toegepast op oppervlakken die hoog-absorberend zijn, zoals cotto en terracotta, behandel dan niet meer dan 4-5 m² tegelijk om te voorkomen dat het product geheel in het oppervlak trekt en niet goed zijn werk kan doen. Wanneer het product wordt toegepast op oppervlakken die weinig absorberen, zoals keramische tegels, dan mag het behandelend oppervlak groter zijn. Grotere oppervlakken bij voorkeur laten uitvoeren door een specialist.

Gebruik

2. Het product onverdund gebruiken

3. Breng het product gelijkmatig aan op het volledige oppervlak dat moet worden gereinigd. Verdeel het met een schobpad of een eenschijfsmachine.

4. Laat het product 5–10 minuten inwerken bij lichte vervuiling, 20-30 minuten in geval van hardnekkige vlekken of oudere restanten. Ondersteun de werking tijdens de inwerktijd door regelmatig met een schrobpad of eenschijfsmachine te schrobben. Dit versterkt de oplossende werking van het product en geeft een beter resultaat. Wanneer de ondergrond absorberend is dan kan het nodig zijn om tussentijds extra Epoxy Reiniger aan te brengen. Voor het best mogelijke resultaat is het belangrijk dat het gehele oppervlak volledig wordt bedekt met een dunne laag Epoxy Reiniger gedurende de gehele behandeling. Met de uitvoering kan gebruik gemaakt worden van een zachtere of hardere pad of borstel, afhankelijk van het type ondergrond en van de hoeveelheid vervuiling wat verwijderd moet worden. Witte pad: voor weinig vervuiling of voor meer compacte oppervlakken zoals verglaasd keramiek. Groene pad voor ruwere en matte oppervlakken en ongeglazuurde tegels zoals cotto, onverglaasd keramiek, etc.

5. Na de voorschreven bewerktijd wordt het residu verwijdert door voldoende schoon water toe te voegen en te mengen met het product. Hierdoor ontstaat een emulsie op het oppervlak. Het mengen kan met een schrobpad, borstel of eenschijfsmachine. Verwijder de emulsie bij voorkeur met een waterzuiger.

6. Nadat het residu is verwijderd het oppervlak grondig spoelen met ruim schoon water. Wanneer het resultaat niet volledig afdoende is, herhaal dan bovenstaande stappen.

Ingebruikname

7. Na de reiniging van het oppervlak met water kan de vloer direct weer in gebruik worden genomen wanneer deze droog is. Wanneer de behandeling herhaald wordt dan is het belangrijk dat het oppervlak volledig droog is. De droogtijd zal variëren, afhankelijk van het absorptievermogen van het materiaal.

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

– Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

– Bij gebruik binnen, zorg voor een goed geventileerde ruimte tijdens de werkzaamheden

– Wacht bij nieuw tegel- en voegwerk met de reiniging tot voegwerk volledig uitgehard is.

– Nooit mengen met andere chemische producten.

– Wanneer het resultaat niet geheel naar tevredenheid is, herhaal dan het proces zoals hierboven beschreven.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm: Gel

Kleur: Wit

Geur: Karakteristiek

pH: 12,0±0,5

Soortelijk gewicht bij 20°C 1120 ± 10 g/l

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

P264 Na het werken met dit product handen goed wassen

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende

kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming.

P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddelijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.

P405 Bewaar op een afgesloten plaats

FB007
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel